Forslag til reviderte vedtekter for «Sørengas badstue- og helårsbadeanstalt» (SBHA)

—————
Foreningens vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 07.12.2016 og nedenfor følger forslag til reviderte vedtekter til årsmøtet 31.01.2018.

§1 Navn
1.1 Foreningens navn er «Sørengas badstue- og helårsbadeanstalt» med organisasjonsnummer  918 303 391 og med tilhørighet i Oslo.

§2 Formål
2. 1 Foreningens formål er å legge forholdene til rette for helårsbading i indre havnebasseng, og da på måter som sikrer allmennheten best mulig tilgang til fjorden. Det skal legges vekt på å få etablert lavterskeltilbud som når brede grupper.

§3 Medlemskap
3.1 Medlemskap i SBHA er åpent for alle. Man må være medlem for å kunne benytte de flytende badstuene til foreningen.  Medlemmer som leier badstuene, kan bringe med seg gjester.

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontigenten. Kontigenten på 100 NOK blir automatisk trukket av første gangs betalte leie av badstuene eller av betaling for første gangs drop in i vedkommende år. Medlemmer som ønsker å avslutte sitt medlemskap, gir styret beskjed om det.


3.3 Medlemmene er pliktige til å følge retningslinjene for bruk av badstuene, inklusive sikkerhetsforskriftene.

§4 Årsmøtet
4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Ordinært årsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av januar.

4.2 Informasjon om tid og sted for årsmøtet skjer ved oppslag på foreningens hjemmeside (sbha.no) senest tre uker før årsmøtet.

4.3 Forslag til årsmøtet, inklusive forslag til styremedlemmer og varamedlemmer, sendes styreleder senest to uker før årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet skal være gjort kjent på hjemmesiden senest sju dager før årsmøtet.

4.4 Dagsorden for det ordinære årsmøtet skal omfatte følgende punkter:

Styrets årsberetning
Fremleggelse og godkjenning av regnskap

Valg av styret og varamedlemmer
Behandling av innsendte forslag

Valg:
Valg av styreleder og nestleder for en periode på et år
Valg av fire øvrige styremedlemmer for en periode på et år
Valg av inntil fire varamedlemmer for en periode på et år
Valg av intern økonomiansvarlig blant styremedlemmene for en periode på et år.


Eventuelt.

4.5 Stemmeregler
Alle medlemmene som møter på årsmøtet har stemmerett.

Valg av styret skjer ved håndsopprekking med mindre 25 fremmøtte krever skriftlig avstemming. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

4.6 Det utarbeides en protokoll fra årsmøtet som godkjennes av styreleder og to styremedlemmer.

§ 5 Ledelsen
5.1 Styret leder foreningen mellom årsmøtene.

5.2 Styret oppretter seg selv.

5.3 Alle foreningens medlemmer er valgbare som medlemmer av styret.


5.4 Varamedlemmene kan vanligvis møte på styremøtene, men uten stemmerett.  Et varamedlem overtar plassen til et styremedlem ved langvarige eller permanente forfall.

5.5 Hvis styreleder ikke sitter hele sin valgperiode, overtar nestleder stilling som styreleder.

5.6 Styret kan selv nedsette utvalg

5.7 Styret beslutter og vedlikeholder foreningens regler for samvær.

5.8 Styret kan utnevne æresmedlemmer av foreningen. Som grunn skal det ligge en ekstraordinær innsats for foreningen.

§6 Ekstraordinært årsmøte
6.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret ser det nødvendig eller når minst femti medlemmer krever det ved skriftlig anmodning.

6.2 Den ekstraordinære generalforsamlingen skal finne sted senest en måned etter krav og varsles på foreningens hjemmside senest tre uker før det holdes.

§7 Økonomi
7.1 Foreningens midler anvendes til foreningens beste, og holdes ansvarlig av generalforsamlingen.

7.2 Styreleder sammen med to styremedlemmer signerer for bruk av penger.
Følgende beslutninger skal godkjennes av årsmøtet:
1 Salg av foreningens aktiva
2 Pantsetting av fast eiendom.


7.3 Regnskapsåret er fra 1.1-31.12


8 Oppløsning av foreningen
8.1 Beslutning om at foreningen skal oppløses skal tas på 2 følgende generalforsamlinger med minst 14 dager og høyst 1 måneds mellomrom. Beslutningen om oppløsning må tas med ¾ flertall av de fremmøtte. Den første av de to følgende årsmøter skal være ordinært årsmøte.

8.2 Hvis foreningen oppløses gis dens midler, etter årsmøtets beslutning, til allmennyttige eller kulturelle formål.

9 Eierskap
9.1 Foreningen eier badstuflåtene «Måken» og «Skarven». Foreningen står ansvarlig for drift og vedlikehold av flåtene.

9.2 Foreningen eier seg selv.