VEDTEKTER FOR SBHA

          Vedtekter for Sørengas Badstue- og helårsbadeanstalt

 

Foreningens vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 07.12.2016

 

§1 Navn

1.1 Foreningens navn er Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt med tilhørighet i Oslo Kommune.

 

§2 Formål

2. 1 Foreningens formål er Å virkeliggjøre fjordbyvisjonen* gjennom vinterbading og saunabruk.

 

Fjordbyvisjonens setning: ”Fjordbyen skal vitalisere, skape stolthet og tilhørighet, samt sikre allmennheten tilgang til ”herlighetsverdiene” ved vannet. Samtidig skal Fjordbyen være åpen for framtidige livsstiler og det uventede. For å lykkes må det skapes en bred forståelse av Fjordbyen som et byutviklingsprosjekt med et boligtilbud og andre aktiviteter egnet for alle befolk- ningsgrupper. Fjordbyen må få et helhetsgrep som sikrer økt livskvalitet for flest mulig av byens og regionens beboere. Langsiktig samfunnsmessig lønnsomhet skal prioriteres.” 

 

§3 Medlemskap

3.1 Medlemskap er åpent for alle 

 

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontigent, har deltatt på rundvisning på SBHA og har fått tilgang

 

3.3 Medlemmene er pliktige i å følge retningslinjene for samvær. Skjer ikke dette, kan styret utvise et medlem.

 

§4 Generalforsamlingen (GF)

4.1 Generalforsmalingen er foreningens høyeste organ og er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig i Januar.

 

4.2 Informasjon om tid og sted for GF skjer ved oppslag på klubbens informsjonskanal senest 2 måneder før generalforsmalingen. Unntak kan forekomme ved første generalforsamling.

 

4.3 Forslag til GF sendes styreleder senest 2 uker før. Dagsorden skal være offentliggjort senest 7 dager før GF.

 

4.4 Dagsorden for den ordinære GF inneholder minst følgende punkter:

 

Styrets beretning

Fremleggelse og godkjenning av regnskap

Innkommende forslag

Fremleggelse av budsjett for det kommende år

 

Valg:

Valg av styreleder for en periode på 1 år

Valg 5 styremedlemmer for en periode på 1 år

Valg av vara for en periode på 1 år

Valg av intern økonomiansvarlig for en periode på 1 år

Valg av økonomivara for en periode på 1 år

 

Eventuelt.

 

4.5 Stemmeregler

Alle som møter på GF har stemmerett.

Valg av styret skjer skriftlig. Med unntak av første styrevalg, som vil skje med håndsopprekning i stiftelsesmøte. Andre avstemminger skjer ved håndsopprekning med mindre 25 fremmøtte krever skriftlig avstemming. Ved alle avstemminger er simpelt flertall myndig. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

4.6 Det utarbeides et referat underveis som godkjennes av sekretær.

 

§ 5 Ledelsen

5.1 Styret leder foreningen mellom 2 generalforsaminger

 

5.2 Styret består av en styreleder og 5 styremedlemmer. Styret oppretter seg selv.

 

5.3 Valgbar som styreleder, medlem av styret, vara og økonomiansvarlig er medlemmer som er medlem.

 

5.4 Vara tar over ved et styremedlems langvarige eller permanente forfall.

 

5.5 Hvis styreleder ikke sitter hele sin valgperiode, velger styret en syreleder til neste ordinære generalforsmaling. Hvis et styremedlem ikke sitter hele sin periode, inntrer vara til neste GF.

 

5.6 Styret kan selv nedsette utvalg

 

5.7 Styret beslutter og vedlikeholder foreningens regler for samvær.

 

5.8 Styret, og kun styret, kan utnevne æresmedlemmer av foreningen. Som grunn skal det ligge en ekstraordinær innsats for foreningen. Et æresmedlem får et livslangt medlemskap uten kontingentbetaling. Mens man er medlem av styret kan man ikke utnevnes som æresmedlem.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsmaling kan holdes når styret ser det nødvendig eller når minst 50% av medlemmene krever det ved skriftlig anmodning.

 

6.2 Den ekstraordinære generalforsamlingen skal finne sted senest 1 måned etter krav og varsles på klubbens oppslagsmedie 3 uker før den holdes.

 

§7 Økonomi

7.1 Foreningens midler anvendes til foreningens beste, og holdes ansvarlig av generalforsamlingen.

 

7.2 Styreleder sammen med to styremedlemmer signerer for bruk av penger.

Følgende beslutninger skal godkjennes ab generalforsamlingen:

  1. Lån

  2. Kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom.

Daglig leder kan få prokura.

 

7.3 Regnskapsåret er fra 8.Desember til 7. Desember

 

7.4 Ved anleggsarbeid med forventet utgift på >1. Mill kreves godkjennelse av generalforsamling.

 

7.5 Styret fastsetter kontingent i første omgang. Den kan endres av generalforsamling fra og med andre generalforsamling.

 

8 Oppløsning av klubben

8.1 Beslutning om at foreningen skal oppløses skal tas på 2 følgende generalforsamlinger med minst 14 dager og høyst 1 måneds mellomrom. Beslutningen om oppløsning må tas med ¾ flertall av de fremmøtte. Den første av de to følgende GF skal være ordinær GF.

 

8.2 Hvis foreningen oppløses gis alle dens midler, etter generalforsamlingens beslutning, til allmennyttige eller kulturelle formål.

 

9 Eierskap

9.1 Foreningen eier badstuflåten: ”Oslo Fjord Sauna.” Foreningen står ansvarlig for vedlikehold av flåta, og for å kunne tilby forsvarlig drift av den.

 

9.2 Foreningen eier seg selv.